Kontakt

Program

Akademia

Bilety

Lokalizacje

Archiwum

Aktualności

Artyści

Partnerzy

O nas

Mapa

  1. en

Teatr w Krakowie

Passionart

Małopolska

Odwiedź

Kup bilet

 

Oficjalny portal Royal Opera Festival

Fotografie na stronie SJ-Fotografia

Zdjęcia z Oper pochodzą z Festiwalu

w Bad Wildbad i są wykorzystane

dzięki uprzejmości Jochena Schönlebera.

  1. en

filharmoniakrakow.pl

THE KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC IN KRAKOW, the most important musical institution in the region of Malopolska, has been actively promoting musical culture for the past 78 years based
on the artistic work of its symphony orchestra, mixed choir, boys’ choir, Ukrainian choir, and its chamber ensembles, including in concerts organized in the more remote parts of the region. As an ambassador of Polish culture abroad, the Philharmonic has made particularly laudable efforts to present the works of Karol Szymanowski and Krzysztof Penderecki, one of Poland’s most outstanding composers, who has been affiliated with the institution for many years, including in the capacity of its artistic director. The Philharmonic ensembles have contributed to the promotion of the composer’s works through numerous world premieres and phonographic recordings. 

The artistic offer of the Krakow Philharmonic, alongside weekly symphony and oratorio concerts, also includes University Concerts that combine chamber music with lectures delivered by the Jagiellonian University professors, Wawel Evenings, masters recitals, and a wide array of educational activities for the youngest music enthusiasts. The Philharmonic ensembles, whose repertoire spans early music through the most recent works of music, have given concerts in over thirty different countries, including nearly all European states, Iran, Japan, Canada, South Korea, Lebanon, Turkey and the US.
 

 

 

FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE – najważniejsza instytucja muzyczna Małopolski, od 78 lat aktywnie upowszechnia kulturę muzyczną w oparciu o pracę artystyczną orkiestry symfonicznej, chórów: mieszanego, chłopięcego i dziewczęcego, ukraińskiego oraz zespołów kameralnych – także w ramach koncertów organizowanych w odległych ośrodkach regionu. Jako ambasador kultury polskiej za granicą, zasłużyła się szczególnie, prezentując dzieła Karola Szymanowskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, związanego przez lata z instytucją także jako jej dyrektor artystyczny. Zespoły filharmoniczne przyczyniły się do popularyzacji dzieł kompozytora poprzez liczne prawykonania oraz nagrania fonograficzne.

W ofercie artystycznej Filharmonii Krakowskiej, obok cotygodniowych koncertów symfonicznych i oratoryjnych, znaleźć można Koncerty Uniwersyteckie, łączące muzykę kameralną z wykładami profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wieczory Wawelskie odbywające się w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu, recitale mistrzowskie, a także szeroki wachlarz działań edukacyjnych dla młodszych melomanów. Zespoły instytucji, których repertuar obejmuje dzieła od wieków dawnych po muzykę najnowszą, koncertowały w ponad trzydziestu krajach – niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w Iranie, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Libanie, Turcji i USA.
 

 


 

passionart.pl

The originator of the Royal Opera Festival is the Passionart Association in Krakow, which for many years, true to its name, has been committed to organizing both large-scale and more intimate cultural events of the highest artistic quality. The organization’s idée fixe is the formation of a sensitive civil society based on cultural and educational activities, as well as the support of creativity, cultivation of tradition, and promotion of classical music. Thanks 
to the interesting and diverse forms of expression, events organized by PASSIONART have already been attended by tens of thousands of spectators in Poland and Europe.

Over the years, numerous institutions have confided in our work: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture, Institute of National Remembrance, Marshal Offices of the Małopolska, Podkarpacie and Świętokrzyskie Regions, as well 
as many renowned festivals and cultural institutions. 

Numerous awards and distinctions testify to the high level of productions led by Passionart. Two of those are a source of special pride to us. The Górecki Chamber Choir, affiliated with the Association, has been nominated to the Fryderyk Award twice: for the album of Henryk Mikołaj Górecki’s church songs, and for Feliks Nowowiejski’s Quo Vadis, recorded in collaboration with the Warmia and Masuria Philharmonic. 

We are certain that our most recent cultural proposal will satisfy your expectations, and will become part and parcel of the idea that stands behind the Małopolska Brand, as it harmoniously links a smart and well thought through cultural product, addressed to sophisticated audiences, with imagination and panache that 
is guaranteed by communing with art, and with the opera in particular.

 

 

Pomysłodawcą Royal Opera Festival jest krakowskie Stowarzyszenie Passionart, które od wielu lat, w zgodzie ze swoją nazwą, z największym możliwym zaangażowaniem organizuje duże i kameralne przedsięwzięcia kulturalne najwyższej próby. Idée fixe organizacji to kształtowanie wrażliwego społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działalność kulturalną i edukacyjną, a także wspieranie twórczości, pielęgnowanie tradycji oraz popularyzowanie muzyki klasycznej. Dzięki ciekawej i zróżnicowanej formie przekazu, organizowane przez Passionart wydarzenia obejrzało już kilkadziesiąt tysięcy widzów na terenie Polski i Europy.

Na przestrzeni lat zaufały nam liczne instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Urzędy Marszałkowskie Województw Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, liczne renomowane festiwale i instytucje kultury.

O poziomie realizowanych przez Passionart produkcji świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Dwa z nich napawają nas szczególną dumą. Działający przy Stowarzyszeniu zawodowy zespół Górecki Chamber Choir został dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka: za album Z pieśni kościelnych Henryka Mikołaja Góreckiego oraz, we współpracy z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, za album Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego.

Jesteśmy przekonani, że nasza najnowsza propozycja kulturalna zaspokoi Państwa oczekiwania i wpisze się w ideę konstytuującą Markę Małopolska: harmonijnie łącząc mądry i przemyślany produkt kulturalny  na  najwyższym   poziomie,  skierowany  do  wysublimowanego widza z fantazją i polotem, jaki gwarantuje obcowanie ze sztuką,a zwłaszcza z operą.
 

 

malopolska.pl


 

Partner Główny

Samorząd województwa małopolskiego realizuje zadania publiczne w dziedzinie kultury, wspierając aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie małopolski.

Za pomocą dostępnych instru­mentów, wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego samorząd województwa, we współ­pracy z organizacjami pozarządowymi i podmiota­mi działającymi w sferze kultury. Wychodząc z założenia, że obcowanie ze sztuką i kulturą kształtuje wrażliwość i otwartość na różne formy artystycznego wyrazu i szerzej – na różnorodne idee, pomysły, poglądy; uczy tolerancji, przełamuje stereotypy, rozwija kreatyw­ność; wreszcie – jest fundamentem osobistego roz­woju, województwo wspiera w szczególności te pro­jekty, które umożliwiają uczestnikom kultury świado­me odczytywanie symboli, tropów i mitów oraz po­zwalają na czerpanie z zasobów dziedzictwa kulturo­wego.