Partner Główny

Samorząd województwa małopolskiego realizuje zadania publiczne w dziedzinie kultury, wspierając aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie małopolski.

Za pomocą dostępnych instru­mentów, wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego samorząd województwa, we współ­pracy z organizacjami pozarządowymi i podmiota­mi działającymi w sferze kultury. Wychodząc z założenia, że obcowanie ze sztuką i kulturą kształtuje wrażliwość i otwartość na różne formy artystycznego wyrazu i szerzej – na różnorodne idee, pomysły, poglądy; uczy tolerancji, przełamuje stereotypy, rozwija kreatyw­ność; wreszcie – jest fundamentem osobistego roz­woju, województwo wspiera w szczególności te pro­jekty, które umożliwiają uczestnikom kultury świado­me odczytywanie symboli, tropów i mitów oraz po­zwalają na czerpanie z zasobów dziedzictwa kulturo­wego.

 


 

www.malopolska.pl

  1. en

 

Oficjalny portal Royal Opera Festival

Fotografie na stronie SJ-Fotografia

Zdjęcia z Oper pochodzą z Festiwalu

w Bad Wildbad i są wykorzystane

dzięki uprzejmości Jochena Schönlebera.

Odwiedź

Małopolska

Passionart

Teatr w Krakowie

  1. en

Mapa

O nas

O Festiwalu

Partnerzy

Artyści

Aktualności

Archiwum

Lokalizacje

Bilety

Akademia

Program

Kontakt